Θεσμικό Πλαίσιο για την Πρακτική Άσκηση

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2023-2024
Δευτέρα, 8 Απριλίου 2024

Ένα σύγχρονο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα πέρα από το να παρέχει υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή γνώση οφείλει να δημιουργεί και το πλαίσιο βάσει του οποίου η γνώση αυτή θα θεμελιώνεται και πρακτικά. Θέση μας είναι ότι ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη αυτού του στόχου. Μέχρι και σήμερα όμως, η Διοίκηση του Πανεπιστημίου μας δεν έχει εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις εκείνες που θα επιτρέψουν στους φοιτητές να λαμβάνουν απρόσκοπτα τα οφέλη από τη συμμετοχή τους στο θεσμό αυτό.

Με δεδομένη την έλλειψη θεσμικού πλαισίου σχετικά με την απρόσκοπτη λειτουργία της Πρακτικής Άσκησης, επανακαταθέτουμε στη Διοίκηση του Ο.Π.Α. την πάγια και ολοκληρωμένη πρότασή μας.

Συγκεκριμένα προτείνουμε:

1.     Την Κατάργηση των περιορισμών που ισχύουν ώστε κάθε φοιτητής να έχει το δικαίωμα επιλογής της πρακτικής άσκησης.

2.     Η Ασφάλιση (ένσημα) των φοιτητών και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη να βαρύνει εξ ολοκλήρου τις υπηρεσίες απασχόλησης (επιχειρήσεις - οργανισμοί).

3.     Η Αποζημίωση των φοιτητών να ισούται τουλάχιστον με τον βασικό μισθό που προβλέπεται από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και να μην υπόκειται σε καμία άλλη κράτηση.

4.     Ο ασκούμενος φοιτητής να δικαιούται όλες τις νόμιμες άδειες που προβλέπονται από την ισχύουσα εργατική νομοθεσία.

5.     Η Πρακτική Άσκηση να διακόπτεται κατά την εξεταστική περίοδο του εκάστοτε εξαμήνου ώστε οι φοιτητές να έχουν τον κατάλληλο χρόνο προετοιμασίας.

6.     Να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές για επιλογή τρίμηνης ή εξάμηνης πρακτικής που θα προσμετράται ως 1 ή και 2 μαθήματα επιλογής αντίστοιχα.

7.     Επέκταση των επιδοτούμενων θέσεων Πρακτικής Άσκησης για όλους τους φοιτητές.

Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου οφείλει να αφουγκραστεί τις σύγχρονες ανάγκες των φοιτητών και να μεριμνήσει ώστε να αναβαθμιστεί σημαντικά ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης παρέχοντας τη δυνατότητα της ουσιαστικής διασύνδεσης της ακαδημαϊκής γνώσης με την επαγγελματική πραγματικότητα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την υιοθέτηση και εφαρμογή των ανωτέρω προτάσεων.

Δείτε εδώ το αίτημα όπως κατατέθηκε στα μέλη της Συγκλήτου του Ο.Π.Α.

28/02/2021 prytanis

Κάτι σάπιο υπάρχει    στο Βασίλειο της Μπουραντωνημαρκίας...

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε Επίσης